Pravila i uvjeti korištenja portala

 

Prilikom pristupanja web sajtu cimeri.info (u daljem tekstu Sajt), korisnik prihvaća sva pravila i uvjete korištenja koji su ovdje definirani, kao i pravila definirana zakonima države u kojoj se nalazi.


cimeri.info zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni ili promjeni uvjete korištenja. U tom slučaju, cimeri.info je obavezan da obavjesti korisnika o uvjetima koji su na snazi putem ove web stranice. Uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihovog objavljivanja na ovoj stranici.

Ukoliko se korisnik ne slaže s uvjetima koji su ovdje definirani, ima pravo prestati s korištenjem Sajta. Korisnik također ima mogućnost da u tom slučaju kontaktira cimeri.info, kako bi cimeri.info bio u prilici razmotriti eventualni problem i isti razrješiti ukoliko je u mogućnosti.

 

 

 

Autorska prava


Cjelokupan sadržaj ponuđen na portalu (softver, HTML, JavaScript i Flash kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada cimeri.info i ne smije se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne suglasnosti cimeri.info.

 

 

 

Korisnički sadržaj


Cjelokupan sadržaj ponuđen na portalu (tekstovi, slike, kao i sav ostali sadržaj) koji je objavljen od strane korisnika (u daljem tekstu Korisnički sadržaj), isključivo je u odgovornosti korisnika koji je sadržaj objavio na bilo koji način. U skladu s tim,

 

cimeri.info ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za Korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i podrijetlo.

 

Korisnik je suglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji :

 • nije u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji potiče na djelovanja koja nisu u skladu sa zakonom
 • je pornografske prirode (koji spominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode)
 • nisu u potpunosti točni i potpuni
 • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno objavljivati
 • vrijeđa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
 • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim cimeri.info nije eksplicitno suglasan
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcioniranje Sajta
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcioniranje računala drugih korisnika


Korisnik je suglasan da će kontakt informacije koje objavi na Sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

 

 

 

Uvjeti korištenja


Korisnik je suglasan da neće :

 • kontaktirati bilo kog drugog korisnika Sajta koji nije tražio da bude kontaktiran
 • na bilo koji način uznemiravati druge korisnike Sajta
 • prikupljati podatke drugih korisnika u nezakonite svrhe
 • pokušavati pristupiti Sajtu na bilo koji neovlašteni način
 • koristiti bilo koje automatizirano sredstvo za prikupljanje informacija sa Sajta bez eksplicitne saglasnosti cimeri.info
 • koristiti bilo koje automatizirano sredstvo za objavljivanje informacija na Sajtu bez eksplicitne saglasnosti cimeri.info
 • obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcioniranje Sajta
Obaveze i prava cimeri.info


cimeri.info zadržava pravo pristupa i pregleda cjelokupnog Korisničkog sadržaja, kao i kontakt informacija koje korisnik ostavi na Sajtu


cimeri.info je suglasan da neće koristiti Korisnički sadržaj van Sajta bez eksplicitne suglasnosti korisnika


cimeri.info je suglasan da neće koristiti ni objavljivati kontakt informacije korisnika bez eksplicitne suglasnosti korisnika


cimeri.info zadržava pravo da kontaktira korisnika u svakom trenutku


cimeri.info zadržava pravo da zabrani pristup pojedinačnom korisniku ukoliko on na bilo koji način ometa normalno funkcioniranje Sajta


cimeri.info zadržava pravo preuzimanja svih pravnih mjera protiv korisnika koji na bilo koji način ometa normalno funkcioniranje Sajta i zahtjevanja naknade štete ili gubitka nastalih aktivnošću korisnika


cimeri.info ne odgovara za istinitost i potpunost Korisničkog sadržaja


cimeri.info ne odgovara za ovlaštenje korisnika za objavljivanje Korisničkog sadržaja, kao ni za bilo kakve aktivnosti ostalih lica proisteklih na osnovu Korisničkog sadržaja

 

cimeri.info ne garantira odsutnost pogrešaka na Sajtu. Korisnik može kontaktirati cimeri.rs ukoliko do pogrešaka dodje, kako bi cimeri.info, ukoliko je u mogućnosti, mogao poduzeti mjere za rješavanje istih


cimeri.info ne garantira stalnu dostupnost Korisničkog sadržaja ili bilo kog njegovog djela

Kolovoza 2010

 

 

 

 

Studenti.rs nagrađuje svoje članove!

Projekat studenti.rs predstavlja internet arhiv i servis koji već nešto više od tri i po godine...

Kraj nagradne igre!

Kraj je radnog dana, a to znači i da je nagradna igra završena!!! Dobitnica glavne nagrade je:...

Predlog br. 5

Fotku poslao: Miki Bre